ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ www.ghbankbigfamily.com

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” เป็นการให้บริการwww.ghbankbigfamily.com หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร การใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ www.ghbankbigfamily.com ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 คำจำกัดความ

1.1 เว็บไซต์ www.ghbankbigfamily.com หมายถึง เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมเรื่องบ้านแบบครบวงจร ให้บริการทั้งลูกค้าปัจจุบัน หรือ ลูกค้าใหม่ โดย เว็บไซต์ www.ghbankbigfamily.com จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าของธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร

1.2 "ผู้ขอใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับลูกค้าบนเว็บไซต์ (ในกรณีที่บุคคลนั้นสร้างบัญชีผู้ใช้งานในนามของตนเอง) เพื่อใช้งานเว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา หรือจะซื้อสินค้าหรือจะใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของพันธมิตรธนาคาร

1.3 "พันธมิตร" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เสนอขายสินค้า และ/หรือ บริการ บนเว็บไซต์ของบุคคลหรือนิติบุคคลเอง ผ่าน www.ghbankbigfamily.com

1.4 "สินค้า และ/หรือ บริการ" หมายถึง สินค้า และ/หรือ บริการ ที่เสนอบน www.ghbankbigfamily.com เช่น การขายสินค้า และ/หรือ บริการ การขายอสังหาริมทรัพย์ การปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัย บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์ บริการติดตั้ง และบริการอื่นตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในกรณีที่เป็นการเสนอขายสินค้าพร้อมบริการ เช่น ขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง ให้ถือว่า "บริการ" หมายรวมถึงสินค้าพร้อมบริการนั้นด้วย

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

2.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงสมัครสมาชิก เว็บไซต์ www.ghbankbigfamily.com และตกลงให้ธนาคารดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่ผู้ขอใช้บริการเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับธนาคาร ทั้งนี้จนกว่าจะมีการยกเลิกสมาชิกดังกล่าว และตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก เว็บไซต์ www.ghbankbigfamily.com ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.2 ในกรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนดนั้น ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว

2.3 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการกำหนดของธนาคาร ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติการใช้บริการจากผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

2.4 ธนาคารสงวนสิทธิในการกำหนด เปลี่ยนแปลง การได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ และ/หรือการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนั้นบริษัทอาจสามารถกำหนดข้อจำกัดในการได้รับหรือแลกคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้

2.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัคร หรือสามารถยกเลิกสมาชิก เว็บไซต์ www.ghbankbigfamily.com รวมถึงสิทธิประโยชน์ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

2.6 ผู้ขอใช้บริการยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะตกลงรับข้อกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า

2.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ และของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคาร ถือเป็นสิ้นสุด

2.8 การที่ผู้ขอใช้บริการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.ghbankbigfamily.com และได้รับการยืนยันแล้วถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว

ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการดำเนินการ และคำแนะนำต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์ และที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ตลอดจนการแก้ไขใด ๆ ต่อสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

3.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ www.ghbankbigfamily.com เพื่อทำรายการต่างๆ เช่น การซื้อสินค้า และ/หรือ บริการและทำรายการอื่น ๆ จากร้านค้าพันธมิตร ที่ปรากฏใน www.ghbankbigfamily.comทั้งนี้ ตามที่ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิใช้บริการได้

3.3 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือการติดต่อสื่อสารของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เกิดเหตุขัดข้อง หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม หรือมีเหตุสุดวิสัยใดๆ เป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ขอใช้บริการ ตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดแต่ประการใด

3.4 ธนาคารมีสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหา กลั่นกรอง ควบคุมกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ โดยอำนาจในการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีเป็นของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว และจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

3.5 ในกรณีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น

3.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการ www.ghbankbigfamily.com ตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่เข้าใช้บริการ รวมทั้งตามที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย และผู้ขอใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจับสลากลุ้นรางวัลที่ระบุอยู่ในระบบนี้ด้วยทุกประการ

3.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด

3.8 ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ www.ghbankbigfamily.com ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ประการใดให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

3.9 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

3.10 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าธนาคารมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคารหรือที่ธนาคารได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอกของธนาคาร ผู้ประมวลผลข้อมูล ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย เพื่อการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อกลับตามที่ผู้ขอใช้บริการสนใจหรือแจ้งความประสงค์ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย เพื่อการให้บริการและ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พันธมิตรของธนาคารเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเท่านั้น ภายใต้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้แก่พันธมิตรของธนาคารโดยตรง

3.11 ผู้ขอใช้บริการได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารในเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.ghbank.co.th/information/policy/personal-info-policy/ และ/หรือตามช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว

ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

4.1 การใช้บริการจำกัดเฉพาะผู้ขอใช้บริการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีอายุบรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ และต้องใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะผู้ขอใช้บริการเท่านั้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ขอใช้บริการให้บุคคลอื่นใช้เว็บไซต์ สื่อกลาง หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ขอใช้บริการ

4.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่า การกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ขอใช้บริการเป็นการกระทำและคำสั่งที่ถูกต้องของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำและคำสั่งนั้นทุกประการ

4.4 ในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามที่บุคคลดังกล่าวได้กระทำไป และหากการตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยบุคคลอื่นนั้นเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจหรือเหนือขอบอำนาจ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ให้สัตยาบันแก่การตกลงยอมรับและเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อผู้ขอใช้บริการใช้งานเว็บไซต์

4.5 ผู้ขอใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากพันธมิตร โดยพันธมิตรจะเป็นผู้พิจารณาจัดทำสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ซึ่งบริการ www.ghbankbigfamily.com จะมีลิงค์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ สินค้าและ / หรือบริการของพันธมิตรปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่พันธมิตรของธนาคารเป็นผู้จัดทำขึ้น (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) ทั้งนี้ เนื้อหา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพันธมิตรเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์สินค้า และ / หรือบริการใดๆ ของพันธมิตร รวมถึงการจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงการแข่งขันหรือการชิงโชค ซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร ผู้ใช้บริการจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเองและควรที่จะทำการสืบสวนใดๆ ตามที่รู้สึกว่าสมควรก่อนที่จะดำเนินธุรกรรมใดๆ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพันธมิตรดังกล่าว นอกจากนั้น สินค้า และ / หรือบริการ อาจมีเนื้อหาของพันธมิตรหรือโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนปรากฏอยู่ ทั้งนี้ ประเภทระดับ และเป้าหมายของโฆษณาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการอาจจะน่าเอาโฆษณาไปแสดงควบคู่กับการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนบริการ ซึ่งจะรวมถึงเนื้อหาของผู้ขอใช้บริการด้วย

4.6 คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของสินค้า และ/หรือ บริการ เป็นไปตามเงื่อนไขที่พันธมิตรกำหนด หากผู้ขอใช้บริการต้องการข้อมูลของสินค้า และ/หรือ บริการ ให้ติดต่อผ่านช่องทางที่พันธมิตรได้มีการแจ้งไว้โดยตรง

5. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

5.1 เว็บไซต์นี้มี hypertext เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ นอกจากที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ สำหรับเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของธนาคาร) ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการในการค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้น ธนาคารจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ ตลอดจนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเนื้อหาหรือข้อมูลเว็บไซต์นั้นๆ และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ หรือความเสียหายใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ หรือที่เชื่อมโยงออกไปจากเว็บไซต์นี้ การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้บริการหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการเอง ธนาคารไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)

5.2 การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ที่พันธมิตรเป็นเจ้าของหรือดำเนินการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น ความล่าช้า การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย หลอกลวง การอนาจาร ความไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหา ผลที่ตามมาของการเข้าถึงใด ๆ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง การโฆษณาเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ได้เป็นการรับรองหรือยืนยันเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการเข้าถึงหรือการใช้เนื้อหาลิงค์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการทั้งหมด

5.3 ธนาคารอาจแนบแบนเนอร์ JAVA APPLET และ/หรือสื่ออื่น ๆ ดังกล่าวกับเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาของธนาคารหรือพันธมิตร เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ โดยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนใด ๆ

5.4 คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของสินค้า และ/หรือ บริการ เป็นไปตามเงื่อนไขที่พันธมิตรกำหนด หากผู้ขอใช้บริการต้องการข้อมูลของสินค้า และ/หรือ บริการ ให้ติดต่อผ่านช่องทางที่พันธมิตรได้มีการแจ้งไว้โดยตรง

6. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ

6.1 ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ผู้ขอใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ และปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือเว็บไซต์มีความปลอดภัย หรือการเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะถูกขัดจังหวะ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ผู้ขอใช้บริการตกลงรับความเสี่ยงภัยในความความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์

6.2 กรณีที่มีความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ผู้ขอใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

6.3 เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการและผู้ขอใช้บริการรายอื่น ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซค์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารอย่างเคร่งครัด ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่กรณีที่ธนาคารเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือในกรณีที่ระบบตรวจพบว่า เครื่องทำรายการของผู้ขอใช้บริการมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากดัดแปลงแก้ไขเครื่องทำรายการของผู้ขอใช้บริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการใช้บริการต่างๆ ภายใต้บริการนี้ได้เป็นการชั่วคราวทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการดังกล่าวของธนาคารเป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ของผู้ขอให้บริการ

6.4 กรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่ง ผู้ขอใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วน

6.5 ธนาคารอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ

6.6 ธนาคารไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายโดยอ้อมและความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ เช่น การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียทางการตลาด การเสียชื่อเสียง การเสียลูกค้า การขาดประโยชน์จากการใช้ หรือการเสียโอกาส ความล่าช้าหรือข้อบกพร่องอื่นใดที่เกิดจากสินค้า และ/หรือบริการของพันธมิตรในเว็บไซด์ที่เกิดจากการใช้บริการผ่านเว็บไซด์ www.ghbankbigfamily.com และการที่ธนาคารดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ติดต่อธนาคาร

หากผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อธนาคารได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0-2645-9000 ที่อยู่ : 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310